Dotace - Bytové domy

photo-1564495524918-9429cddc7511.jpg

Cíl dotačního programu: Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplení opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Poskytovatel dotačního programu: Státní fond rozvoje bydlení
Kdo může žádat: Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
Forma a výše dotace: Úvěr s úročením. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů, uvedených v Příloze č. 1 NV 468/2012.
Webová stránka: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Dokumenty ke stažení