• Array
  • Array
  • Array

Dotace na zateplení

Nedílnou součástí naší nabídky související s revitalizací je zajištění dotace na zateplení s přihlédnutím na konkrétní účel objektu, rozsah revitalizace a objem finančních prostředků ve vybraném dotačním titulu. Rádi Vám zajistíme kompletní přípravu projektových podkladů a administraci žádosti o dotace. Sledujeme vývoj a nabídku dotačních titulů a postupně ji aktualizujeme.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Stav dotačního programu: Při platnosti vyhlášky o požadavcích na energetickou náročnost budov bude v březnu vypsána první výzva s předpokládanou alokací 1,4 miliardy korun. Příjem žádostí o dotace bude zahájen v srpnu 2013.
Cíl dotačního programu: Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Poskytovatel dotačního programu: Program Ministerstva životního prostředí administrovaný státním fondem životního prostředí ČR
Kdo může žádat: Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Forma a výše dotace: Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Podporována bude také příprava projektové dokumentace.
Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách. 
1- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
2- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
3- snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013. 
Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny na začátku příštího roku, pokud bude připravena národní legislativa, čekáme na prováděcí vyhlášku k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která stanoví požadavky na energetickou náročnost budov.
Webová stránka: http://www.nova-zelenausporam.cz/

Program úvěrů pro opravy a modernizaci bytových domů
Stav dotačního programu: Žádosti do programu jsou přijímány od 11. ledna 2013.
Cíl dotačního programu:
Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplení opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.
Poskytovatel dotačního programu: Státní fond rozvoje bydlení
Kdo může žádat: Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.
Forma a výše dotace: Úvěr s úročením. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90 % rozhodných výdajů, uvedených v Příloze č. 1 NV 468/2012.
Webová stránka: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/

Finanční nástroj JESSICA - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Stav dotačního programu: platnost výzvy se prodlužuje do data 31. března 2013. Žádosti se přijímají do 31. března 2013 do 16:00 v podatelně ministerstva pro místní rozvoj.
Cíl dotačního programu: Cílem programu je pomocí nízkoúročných úvěrů usnadnit financování oprav a modernizací bytových domů na území měst s Integrovanými plány rozvoje měst (IPRM).
Poskytovatel dotačního programu: Státní fond rozvoje bydlení
Kdo může žádat: Města s 20 000 a více obyvateli mimo hlavní město Praha. Celkem 41 měst s IPRM.
Forma a výše dotace: Úvěr s úročením od 2 % p.a., navíc fixovaných po celou dobu splácení, tu lze nastavit až na dobu 30 let. Díky revolvingovému charakteru bude moci být podpora poskytována opakovaně a tím se také zvýší počet příjemců v čase.
Webová stránka: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Schvaleni-a-rozsireni-Integrovanych-planu-rozvoje

Operační program Podnikání a inovace - EKO-ENERGIE
Stav dotačního programu: program dobíhá, poslední výzva pro žádosti vypršela
Cíl dotačního programu: zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie) a využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Např. zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů,
Poskytovatel dotačního programu: ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty
Forma a výše dotace: Na jeden projekt může žadatel podat pouze jednu žádost. Minimální absolutní výše dotace na jeden projekt činí 0,5 mil. Kč, maximální absolutní výše dotace pro projekty z oblasti úspor energie je 30 mil. Kč a pro projekty z oblasti OZE60 mil. Kč. Maximální výše dotace v % způsobilých výdajů je určena dle velikosti podniku. Podrobněji na stránkách programu. 
Webová stránka: http://www.czechinvest.org/eko-energie

Program EFEKT
Stav dotačního programu: již proběhl na začátku roku 2012
Cíl dotačního programu: Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Hlavním cílem je zaměření se nejen na finanční podporu energetických konzultačních středisek EKIS, která bezplatně poskytují veřejnosti informace o úsporách energie, ale dotační podpora je určena i pro pořádání vzdělávacích seminářů a konferencí a také pro vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.Tento program oproti některým jiným programům umožňuje financovat akce na území Prahy. Další specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce.
Poskytovatel dotačního programu: ČR, ministerstvo průmyslu a obchodu
Kdo může žádat: Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám (podle zákona č. 111/1998 Sb.), městům, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob, vykonávajícím činnost na území ČR. 
Forma a výše dotace: Dotování - specialitou programu EFEKT je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce. Výše dotace jsou uvedeny na stránkách projektu.
Webová stránka: http://www.mpo-efekt.cz

VISCO © 2011